ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
   ข้อมูลจำนวนบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

ชาย
31

หญิง
24

รวม
55
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
27

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
24

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)

หัวหน้าแผนก
24

ครูประจำ
110

หัวหน้างาน
48

เจ้าหน้าที่
62

ผู้ดูแลระบบ
6
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

แผนกช่างยนต์
6

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

แผนกช่างกลโรงงาน
4

แผนกช่างเชื่อม
3

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
7

แผนกช่างก่อสร้าง
4

แผนกเทคนิคพื้นฐาน
1

แผนกวิชาการโรงแรม
4

แผนกวิชาการเลขานุการ
2

แผนกวิชาการบัญชี
3

แผนกวิชาการตลาด
1

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
1

แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

งานทะเบียน
4

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

งานการเงิน
1

งานวิทยบริการและห้องสมุด
1

ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
4

งานครูที่ปรึกษา
1

งานบัญชี
1

สื่อการเรียนการสอน
1

งานพัสดุ
1

งานสวัสดิการและพยาบาล
1

งานอาคารสถานที่
5

วางแผนและงบประมาณ
1

ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
1

งานวัดผลและประเมินผล
1

วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
3

งานประชาสัมพันธ์
2

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

งานบุคลากร
2

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

ความร่วมมือ
1

งานปกครอง
7

บริหารงานทั่วไป
1

โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

ผู้ดูแลระบบหลัก
3