ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
82

• หญิง
108

รวม
190


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
84

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
15

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
11

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
11

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
11

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• แผนงานและความร่วมมือ
1

• บริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกช่างยนต์
10

• แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13

• แผนกช่างกลโรงงาน
6

• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกช่างเชื่อม
3

• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
9

• แผนกช่างก่อสร้าง
8

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
9

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกอาหารและโภชนาการ
4

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานทะเบียน
11

• ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานบัญชี
3

• สื่อการเรียนการสอน
4

• งานพัสดุ
10

• งานสวัสดิการและพยาบาล
4

• งานอาคารสถานที่
24

• วางแผนและงบประมาณ
5

• ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
8

• งานโครงการพิเศษ
1

• งาน ICT
1

• วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
15

• งานประชาสัมพันธ์
3

• พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
5

• กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
18

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
2

• ความร่วมมือ
3

• งานปกครอง
16

• บริหารงานทั่วไป
6

• โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุทิน ทองพลับ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายวินัย หมื่นรักษ์
รองผู้อำนวยการ แผนงานและความร่วมมือนายพิน นิลบวร
รองผู้อำนวยการ บริหารทรัพยากรนายนพณัช หงษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

นายณรงค์ ตั้งถึงถิ่น
หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์นางอุบลรัตน์ มณีมัย
หัวหน้าแผนก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางรัตภา จิตรรัตนะสมบัติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายปรีชา หนูในนา
หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงานนางบุษญรัตน์ ศรีธนประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายสุรศักดิ์ ช่วยเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อมนายวิรุณ ใส่แว่น
หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุเทพ จิตรรัตนะสมบัติ
หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้างนายสายันต์ จันมณี
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐานนางวิภาดา เพชรซีก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมนางอารมย์ วรภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนางอลิษา เจียวก๊ก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสิริบูรณ์ ไร่ใหญ่
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสาวจารุวรรณ มหารัชพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนางสุภาพร สุขเมฆ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยวนางรัชนี บุญสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวณิชาภา ประดิษฐสาร
หัวหน้าแผนก แผนกอาหารและโภชนาการ

นางปรีดา อัครคำ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายเอนก จารุเกียรติกุล
หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวกอบแก้ว อินปลอด
หัวหน้างาน งานการเงินนางศุภลักษณ์ แสนยาพันธุ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนางวันเพ็ญ งดงาม
หัวหน้างาน ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษานางสุภาภรณ์ เนียมรุ่ง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางศรีสุดา วงษ์งาม
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวสุจิรา จีนหนู
หัวหน้างาน สื่อการเรียนการสอนนางสาวจารุวรรณ จิตรสุคนธ์
หัวหน้างาน งานพัสดุนางแจ่มใส ตั้งคำ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาลนายอานันต์ ศักดิ์ทรายทอง
หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณนางสาวฉลวย บุญฤทธิ์
หัวหน้างาน ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนายปรีชา เกตุเรน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายสวิส ฉิมเกื้อ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
หัวหน้างาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นางสาวสุภากร พูลสุข
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายนิกร วรภักดิ์
หัวหน้างาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายพงษ์ศักดิ์ ลิ่มเครือยาน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสุนทรี ภู่พัทธยากร
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายไพโรจน์ โภคัย
หัวหน้างาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายเปี่ยมศิลป์ ทองทิพย์
หัวหน้างาน ความร่วมมือนายยุทธวิธ ชูสวน
หัวหน้างาน งานปกครองนางสาวศุภนิตย์ สง่าบุตร
หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไปนายธีรทัต กาญจนเพ็ญ
หัวหน้างาน โครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายณรงค์ เผือกแสง
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายธรรมวิชญ์ สุขนุ้ย
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสมหมาย สารแก้ว
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสุริยะ ทะแพงพันธ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายปวิช หละเขียว
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวินัย กลิ่นหอม
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุเมธ มามาตย์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุนทร วงษ์งาม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเสาวลักษณ์ ผกามาศ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธีรนันทน์ ไกรเลิศ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายศิริพงษ์ สอนมี
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายศักดิ์ดา กิ้มบัวทอง
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายภิรมย์ สุทธิรักษ์
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายณัฏฐพงศ์ ศิโรโรจน์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายธนู ห้วงน้ำ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายอายะหลี ประเสริฐดำ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนิสิต สกุลพันธุ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังดร.กิติพงษ์ เทพจิตรา
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนางดวงตา ศันสนียเมธา
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายถาวร คงชนะ
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนางสาวกมลเนตร์ ยอดระบำ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมนางสาววิไล ใหมพูล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวจิรนันท์ เสนี
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาววิภาวี พูลแจ้ง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางอุไรวรรณ รุ่งจรัสรวีวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนางสาววิมลวรรณ มดคัน
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนางสาวพุธิตา บุตรหลี
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนายศิริพงษ์ ประสมกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางเพ็ญศรี ทองพลับ
ข้าราชการพลเรือน งานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่

นายณัฐพล คงดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายเชาวรินทร์ ศรีวิเศษ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายพนาสัณฑ์ ชูประพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายอรุณศักดิ์ เสรีเรืองรอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนัฐยา แก้วโลก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวลีลาวดี บัวเนี้ยว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจิรยุศ อั้นขาว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายณรงค์ศักดิ์ แก้วประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายเพชรรักษ์ พัฒจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายพิเชษฐ์ สายเส็น
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายประณิธาน ศิริรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายสมชาย ไชยบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวิตตรี ณ มณี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสิทธา จิตสามารถ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนายอรรถพล เพชรห้วน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนายภาณุพงศ์ กมลจิตรุ่งเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนางสาวจารินีย์ อยู่ดวง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนายสำราญ สมาด
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวนันทพร เจียวก๊ก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมJustine Jade Casulla
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวสุจนา ไชยรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนางหนึ่งฤทัย แก้วสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวเยาวลักษณ์ ยะลา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวสุตาวรรณ นิ่มเกียรติวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวอนงค์นาถ ปรีชาชาญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศนางสาวฐานิยา ทิมขำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศMiss Sun Qiushuang
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศMiss Julie Ann M.Cortez
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศJelly T. Ancheta
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยวนางสาวกรริกา สุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยวนางสาวณิชาภัทร มะโนภักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยวนายกิตติพงษ์ โดยประกอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวกนิษฐา ปานศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาววิชุตา ทองทิพย์ : หญิง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุวดี เนื้ออ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกอาหารและโภชนาการนายเกียรติศักดิ์ ทองด้วน
ครูอัตราจ้าง แผนกอาหารและโภชนาการนางพรศิริ เพชรสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกอาหารและโภชนาการ

นางเพ็ญศรี ทิพย์อุดมเดช
ลูกจ้างประจำ งานเอกสารการพิมพ์นางสุภาณี หนูในนา
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียนนางพวงมณี จุลกัลป์
ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุดนายพิชัย ขวัญแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนางโสภา ผกามาศ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสวัสดิ์ รอดนัคเรศน์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสมจิตร คะรุฑานนท์
ลูกจ้างประจำ งานปกครอง

นางสาวณัฐณิชา เพ็ชรรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวจิณห์วรา เวสพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวมลจิรา สุทธิเกิด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินศุภลักษณ์ หมื่นอักษร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวมัณฑนา ทับโทน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนายมารุต รวงผึ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวเมทินี สระสม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวสุภาพร ค้ามาก
ลูกจ้างอัตราจ้าง ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษานางจิดาภา ไชยสองเมือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานางหงษ์ทอง สันฝา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางสาวจันทร์จิรา กอบการ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายสนธยา แข็งแรง
ลูกจ้างอัตราจ้าง สื่อการเรียนการสอนนายจงรัก เสือแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางเพ็ญศิริ สอนมี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวบุปผา ทองจิต
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายธรรมนูญ งามปลอด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวอารีญา หมวดกอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายเอกรินทร์ ทองอนันต์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวรัตนากร มีแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการและพยาบาลนางสาวสุชาดา กล้าจงยิ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการและพยาบาลนายเสนอ บุตรเหม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายลุ้ย ลุ่ยพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายปรีชา ทรงเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสมคิด ฮ้อบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสว่าง เซ่งวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางประยูร มาศชาย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายหมาดเหรบ มาศโอสถ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายฉลาด จงรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวอารีย์ อ้นบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายบุญรักษ์ มาตรบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายประพันธ์ หลีนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางวนิดา ขาวเล็ก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวพิมล ราชนิยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสุริยา ชูรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอภิชาติ ทวีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายทศพล ซุ่นอินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ลิ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพิชชากรณ์ เจอะแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษนางสาวสุชาฎา ชนะกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นางสาวสุภาพร จันทรัก
ลูกจ้างอัตราจ้าง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวอรอุมา มารถโอสถ
ลูกจ้างอัตราจ้าง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวศิริวรรณ ถิ่นพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางประพิศ ชูสุวรรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสาววิชญา สิงคารวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสาวประภาศรี ศิริธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง กิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุทธิดา คงบุญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง กิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางดรุณี เมืองราม
ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไปนางสาวอลิสา คงเชื้อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไปนางกมลทิพย์ เกิดขุมทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไปนางสาวจิราวรรณ สกุูลหรัง
ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไป

นางสาวนัชรี หมุดหมัด
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสมพงศ์ ตาเจริญ
พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์นายอภิชัย งดงาม
พนักงานราชการ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวปุณยนุช เรืองกิจชู
พนักงานราชการ งานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่

นายกฤตติน มีแต้ม
ครูฝึกสอน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์