ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
14

• ชาย
82

• หญิง
97

รวม
193


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ลูกจ้างประจำ
3

• ข้าราชการพลเรือน
1

• เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
37

• ครูอัตราจ้าง
33

• ครูอัตราจ้าง
2

• พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่)
3

• พนักงานราชการ(ครู)
3

• ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
2

• ผู้บริหาร ชำนาญการ
2

• ครู ชำนาญการพิเศษ
12

• ครู ชำนาญการ
35

• ครู
21

• ครูผู้ช่วย
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
100

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
8

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• บริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกช่างยนต์
16

• แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
17

• แผนกช่างกลโรงงาน
10

• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกช่างเชื่อม
4

• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
14

• แผนกช่างก่อสร้าง
7

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
7

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
8

• แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
9

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกอาหารและโภชนาการ
3

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานทะเบียน
6

• ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานบัญชี
2

• สื่อการเรียนการสอน
4

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการและพยาบาล
3

• งานอาคารสถานที่
18

• วางแผนและงบประมาณ
4

• ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานโครงการพิเศษ
1

• งาน ICT
1

• วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
6

• งานประชาสัมพันธ์
7

• พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานบุคลากร
4

• กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
1

• ความร่วมมือ
2

• งานปกครอง
10

• บริหารงานทั่วไป
6

• โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายอุดร แก้วถาวร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวณิชาภา ประดิษฐสาร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายประจักษ์ รักดี
รองผู้อำนวยการ บริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนายวิรุณ ใส่แว่น
หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางอลิษา เจียวก๊ก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนายสายันต์ จันมณี
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการนายเปี่ยมศิลป์ ทองทิพย์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางอารมย์ วรภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายถาวร คงชนะ
หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางบุษญรัตน์ ศรีธนประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนายทวัช นาคบุตร
หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูพันจ่าเอก สุบิน รักการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูนายยุทธวิธ ชูสวน
หัวหน้าแผนก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน สื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวสุจิรา จีนหนู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายพงษ์ศักดิ์ ลิ่มเครือยาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายธีรนันทน์ ไกรเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวอำพาภรณ์ เกิดทรัพย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูนายสุทธิพร คงเพ็ชร์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
ครู ชำนาญการนางสาวเพียงดาว สารณาคมน์กุล
หัวหน้าแผนก แผนกอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ช่วยนางสาวจารุวรรณ มหารัชพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนายปรีชา เกตุเรน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนางสุภาภรณ์ เนียมรุ่ง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนางศรีสุดา วงษ์งาม
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนางปรีดา อัครคำ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายเอนก กุลบุตร
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายธีรทัต กาญจนเพ็ญ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนางวิภาดา เพชรซีก
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนางสาวกมลเนตร์ ยอดระบำ
หัวหน้างาน ความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการนายวิสูตร มาศชาย
หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนางวันเพ็ญ งดงาม
หัวหน้างาน ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวกอบแก้ว อินปลอด
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวฉลวย บุญฤทธิ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ครู ชำนาญการนางเพ็ญศรี ทองพลับ
หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
ข้าราชการพลเรือนนายศิริพงษ์ ประสมกิจ
หัวหน้างาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการนางสาววิไล ใหมพูล
หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนางจารุวรรณ จิตรสุคนธ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ครู ชำนาญการนางสาวจิรนันท์ เสนี
หัวหน้างาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการนางสาวจรรยา เป็นมิตร
หัวหน้างาน ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูนายธีรวุฒิ นาคบุตร
หัวหน้างาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครูนายถิรเดช ลูกเมือง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนายสมพงศ์ ตาเจริญ
หัวหน้างาน โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนางสาวพิฐชญาณ์ ขาวขำ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูนายธนากร ช่วยการ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
ครูผู้ช่วยนายธเนศ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู
ครูประจำนางสาวศุภนิตย์ สง่าบุตร
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการนายปวิช หละเขียว
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายวินัย กลิ่นหอม
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางเสาวลักษณ์ ผกามาศ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายอายะหลี ประเสริฐดำ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนายสุเมธ มามาตย์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายนิสิต สกุลพันธุ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนางสาวสุภากร พูลสุข
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายธรรมวิชญ์ สุขนุ้ย
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายภิรมย์ สุทธิรักษ์
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ วางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมหมาย สารแก้ว
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางอุบลรัตน์ มณีมัย
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายเอนก จารุเกียรติกุล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนายสิทธิพร บุญหวาน
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนายอานันต์ ศักดิ์ทรายทอง
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนายวิทยา ถวายเชื้อ
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครูนางสาววิมลวรรณ มดคัน
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนางณัชชา พัฒนวิริยะพิศาล
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูนางวิภาวี พูลแจ้ง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
เจ้าหน้าที่ วางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูนางอุไรวรรณ รุ่งจรัสรวีวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครู ชำนาญการนางสาวพุธิตา บุตรหลี
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วยนายพิธากร นบนอบ
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครูนางสาวสมปรารถนา อุบลเพ็ง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูนางสาวแสงเดือน ชูทอง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
ครูอัตราจ้างLou Diane Nanlabi
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนายพิเชษฐ์ สายเส็น
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครูอัตราจ้างนายกิตติพงษ์ โดยประกอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครูอัตราจ้างนางสาวณิชาภัทร มะโนภักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูอัตราจ้างนางสาวจารินีย์ อยู่ดวง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
ครูนางสาวเยาวลักษณ์ ยะลา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ครูอัตราจ้างนายเพชรรักษ์ พัฒจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
ครูอัตราจ้างนางสาวจุฑาทิพย์ กราบบุญมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ครูนายพนาสัณฑ์ ชูประพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
ครูอัตราจ้างนางสาวสาวิตตรี ณ มณี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้างนายณัฐพล คงดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
ครูอัตราจ้างนายเชาวรินทร์ ศรีวิเศษ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
ครูอัตราจ้างนายประณิธาน ศิริรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูอัตราจ้างนางสาวปิย์วรรณิต วิวัฒน์วรากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายธีรพันธ์ มูละ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูอัตราจ้างนางสาวอินทุอร บ่อหนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้างนางสาวสุภาวดี สีหมุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายวีรพงศ์ ดวงน้ำแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
ครูนางสาวมณัชญา ขาวแดง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูนายพัฒนา เรืองสง่า
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้างนายพีระพงศ์ ศีกดิ์แก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
ครูLou Diane Nanlabi
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ครูนายธนาวุฒิ วีระสิงห์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้างนางสาวอรนิดา สะมาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้างนางสาวธมลวรรณ เชื้อช่วยชู
ครูอัตราจ้าง แผนกอาหารและโภชนาการ
ครูอัตราจ้างนายฝันเด่น บุญยัษเฐียร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
ครูอัตราจ้างนางสาวฟ้าใส ศุภนาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ครูอัตราจ้างนายกิตติธัช ศรีทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายสนธยา แข็งแรง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ สื่อการเรียนการสอน
ครูนางสาวณัฐฐินันท์ หนูสาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวสุชาฎา ชนะกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูอัตราจ้างนางสาวสุภาพร จันทรัก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูอัตราจ้างนายเกรียงศักดิ์ พันธ์รังษี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
ครูอัตราจ้างนายสิทธิชัย คงนคร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ครูอัตราจ้างนายรฐนนท์ ศรชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
ครูอัตราจ้างนางสาวสุดา จิโสะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้างนายวัชริศ แก้วสีนวล
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
ครูอัตราจ้างนายอภิสิทธิ์ ไชยมุด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ครูอัตราจ้างนายโสฬส คร้ามไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
ครูอัตราจ้างนางสาวณัฐธิดา ฉิม
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
ครูอัตราจ้างนางสาวพรพิทักษ์ หมื่นราม
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
ครูอัตราจ้างนางสาวชลชิชา บัวแต่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้างนางสาวธนภรณ์ ปรางทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้างนางสาวอามวรา หนูเส้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้างนางสาวณรินทร์ธิรา โพธิ์กลัด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายสุริยงศ์ ผิวเหลือง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
ครูอัตราจ้างนางสาวเมทิมา เพิ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกอาหารและโภชนาการ
ครูอัตราจ้างนางสาวอริศรา สุขพนัด
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูอัตราจ้างนายสิทธิชัย ชำนาญ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้างว่าที่ ร.ต. พงศ์เทพ พ้นภัย
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
ครูอัตราจ้างนายอภิวิชญ์ สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
ครูอัตราจ้างนายเสฏฐวุฒิ น้ำก่ำ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
ครูอัตราจ้างนางสาวพวงมณี แก้วมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
ครูอัตราจ้างนางสาวหัสณียา สุขเกิด
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้างนางสาวสุพรรษา แก้วเลิศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูอัตราจ้างนายเทพศิริ ศิริรักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้างนางสาวกนิษฐา ปานศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ สื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้างนางนราทิพย์ ไชยมุติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูอัตราจ้างนายสุรกฤษฎิ์ ผ่องสว่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายราชศักดิ์ เจนสัจวรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้างนางสาวจารุวรรณ ฤกษสม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวสุดา จิโสะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนายณัฐพงศ์ เดชเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
ครูอัตราจ้างนายสุวัฒน์ ชายเลี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
ครูผู้ช่วยนายวิศรุต วรพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนายอนุพงศ์ แซ่ซิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาวทิพรัตน์ คงชนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วยนายอิศรานุพงษ์ หนูเชื้อ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วยนางสาวพาทิศา มารีอุปถัมภ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วยนายปัญจะ ศรีประภา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจำนางเพ็ญศรี ทิพย์อุดมเดช
ลูกจ้างประจำ งานเอกสารการพิมพ์
เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างอัตราจ้างนายเสนอ บุตรเหม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายสวัสดิ์ รอดนัคเรศน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวณัฐณิชา เพ็ชรรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายสมคิด ฮ้อบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางดรุณี เมืองราม
ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางจิดาภา ไชยสองเมือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายมารุต รวงผึ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งาน ICT
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางหงษ์ทอง สันฝา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายหมาดเหรบ มาศโอสถ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวบุปผา ทองจิต
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวอารีย์ อ้นบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางวนิดา ขาวเล็ก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางอลิสา ทวีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายจงรัก เสือแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวศิริวรรณ ถิ่นพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวสุภาพร ค้ามาก
ลูกจ้างอัตราจ้าง ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวจิณห์วรา เวสพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายอภิชาติ ทวีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายเอกรินทร์ ทองอนันต์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวอารีญา หมวดกอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายอุดอน ช่วยเรือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวจิตรา เซ่งวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางพรทิพย์ สุชีพพิชญกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางวรรณา จันทร์ทิพย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวกมลทิพย์ เกิดขุมทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวสุชาดา กล้าจงยิ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการและพยาบาล
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวเพ็ญศรี ชูสุวรรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายจักรภพ สุทธิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวมินตรา ใจตรง
ลูกจ้างอัตราจ้าง วางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาววิภาวี แขกทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวอุษาวรรณ ดำกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายอบติพงษ์ ช่วยกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายธนกฤต พยายาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง สื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างจริยา รักดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวรัตนาวดี นพสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายชลันชร มานพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง ความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่นางประพิศ ชูสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) งานบุคลากร
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่)นายสำราญ สมาด
เจ้าหน้าที่ โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ(ครู)นางสุจนา การดี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการเลขานุการ
พนักงานราชการ(ครู) บริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ(ครู)นางสาวชนิตตา อาษา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวจิราภรณ์ กรเจริญพรพงศ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวกัญญาพัชร อรรถรัฐ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนางสาวเพ็ญนภา หมุกแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วยนางสาวพิชายา ประสมวงค์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายพงศธร สามัญบุตร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้างนายสมเจตน์ บูระเพ็ง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
พนักงานราชการ(ครู)นายอภิชัย งดงาม
พนักงานราชการ(ครู) แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานราชการ(ครู)
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่)นางสาวปุณยนุช เรืองกิจชู
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) งานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่)นางสาวอ่อนจันทร์ คงสกุล
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่)