ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
7

• ชาย
79

• หญิง
97

รวม
183


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ลูกจ้างประจำ -
3

• ข้าราชการพลเรือน คศ.1
1

• เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -
34

• ครูอัตราจ้าง -
32

• พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) -
3

• พนักงานราชการ(ครู) -
4

• ผู้บริหาร คศ.2
2

• ครู -
6

• ครู คศ.3
13

• ครู คศ.2
31

• ครู คศ.1
10

• ครูผู้ช่วย -
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
28

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
102

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
5

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
8

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
20


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• บริหารทรัพยากร
1

• แผนกช่างยนต์
15

• แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18

• แผนกช่างกลโรงงาน
10

• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• แผนกช่างเชื่อม
4

• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
12

• แผนกช่างก่อสร้าง
8

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
6

• แผนกวิชาการเลขานุการ
7

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
8

• แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
8

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกอาหารและโภชนาการ
3

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานทะเบียน
6

• ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานบัญชี
2

• สื่อการเรียนการสอน
2

• งานพัสดุ
8

• งานสวัสดิการและพยาบาล
3

• งานอาคารสถานที่
16

• วางแผนและงบประมาณ
4

• ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานโครงการพิเศษ
1

• งาน ICT
1

• วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
7

• งานประชาสัมพันธ์
6

• พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานบุคลากร
5

• กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
1

• งานปกครอง
10

• บริหารงานทั่วไป
5

• โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
เน€เธˆเน‰เธฒเธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆเธญเธฑเธ•เธฃเธฒเธˆเน‰เธฒเธ‡-ครูอัตราจ้างนางสาวชนิตตา อาษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวณรินทร์ธิรา โพธิ์กลัด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -
ลูกจ้างอัตราจ้างนายสวัสดิ์ รอดนัคเรศน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวณัฐณิชา เพ็ชรรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายสมคิด ฮ้อบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางดรุณี เมืองราม
ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางจิดาภา ไชยสองเมือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายมารุต รวงผึ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งาน ICT
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางหงษ์ทอง สันฝา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายหมาดเหรบ มาศโอสถ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวบุปผา ทองจิต
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวอารีย์ อ้นบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางวนิดา ขาวเล็ก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางอลิสา ทวีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายจงรัก เสือแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวศิริวรรณ ถิ่นพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวสุภาพร ค้ามาก
ลูกจ้างอัตราจ้าง ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวจิณห์วรา เวสพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายอภิชาติ ทวีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายเอกรินทร์ ทองอนันต์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวอารีญา หมวดกอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายอุดอน ช่วยเรือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวจิตรา เซ่งวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางพรทิพย์ สุชีพพิชญกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางวรรณา จันทร์ทิพย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวสุชาดา กล้าจงยิ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการและพยาบาล
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวเพ็ญศรี ชูสุวรรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายจักรภพ สุทธิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวมินตรา ใจตรง
ลูกจ้างอัตราจ้าง วางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาววิภาวี แขกทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวอุษาวรรณ ดำกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายอบติพงษ์ ช่วยกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวจริยา รักดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายชลันธร มานพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายอนันธชัย จันทร์แจ่มศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -
เจ้าหน้าที่นางสาวจิราภรณ์ กรเจริญพรพงศ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายพงศธร สามัญบุตร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายสมเจตน์ บูระเพ็ง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นายธนกร แสนราช
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ สื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวพิมพ์วิภัทธ์ ลิ้มใต้ยิ้น
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -