ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
84

• หญิง
97

รวม
181


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ลูกจ้างประจำ -
3

• ข้าราชการพลเรือน -
1

• เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -
28

• ครูอัตราจ้าง -
36

• พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) -
3

• พนักงานราชการ(ครู) -
5

• ผู้บริหาร คศ.3
1

• ผู้บริหาร คศ.2
2

• ครู คศ.3
22

• ครู คศ.2
23

• ครู คศ.1
7

• ครูผู้ช่วย -
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
101

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
6

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
3

• ฝ่ายวิชาการ
1

• แผนงานและความร่วมมือ
1

• บริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกช่างยนต์
15

• แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16

• แผนกช่างกลโรงงาน
10

• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• แผนกช่างเชื่อม
3

• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
12

• แผนกช่างก่อสร้าง
8

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
6

• แผนกวิชาการเลขานุการ
7

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
7

• แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
7

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• แผนกอาหารและโภชนาการ
3

• งานสารบรรณ
1

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานทะเบียน
5

• ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานการบัญชี
2

• สื่อการเรียนการสอน
2

• งานพัสดุ
6

• งานสวัสดิการและพยาบาล
3

• งานอาคารสถานที่
16

• วางแผนและงบประมาณ
4

• ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานโครงการพิเศษ
1

• งาน ICT
1

• วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
6

• งานประชาสัมพันธ์
6

• พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานบุคลากร
3

• กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
1

• ความร่วมมือ
2

• งานปกครอง
7

• บริหารงานทั่วไป
4

• โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡รองผู้อำนวยการนางจุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหาร คศ.3นางสาวสุเกษร ชุ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร คศ.2นางสาวสุธาสินี คงทอง
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
รองผู้อำนวยการ แผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร คศ.2
หัวหน้าแผนกนางอลิษา เจียวก๊ก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครู คศ.2นางบุษญรัตน์ ศรีธนประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู คศ.3นางสาวสุจิรา จีนหนู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครู คศ.2นางจารุวรรณ จิตรสุคนธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครู คศ.2นางสาวอำพาภรณ์ เกิดทรัพย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครู คศ.2นางสาวเพียงดาว สารณาคมน์กุล
หัวหน้าแผนก แผนกอาหารและโภชนาการ
ครูนางสาวจารุวรรณ มหารัชพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วย -
หัวหน้างานนางศรีสุดา วงษ์งาม
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู คศ.3นางเสาวลักษณ์ ผกามาศ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู คศ.3นางวิภาดา เพชรซีก
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู คศ.2นางวันเพ็ญ งดงาม
หัวหน้างาน ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู คศ.3นางสาวกอบแก้ว อินปลอด
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู คศ.3นางสาวฉลวย บุญฤทธิ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ครู คศ.3นางเพ็ญศรี ทองพลับ
หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
ข้าราชการพลเรือน -นางสาววิไล ใหมพูล
หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู คศ.3นางสาวจิรนันท์ เสนี
หัวหน้างาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู คศ.3นางสาวจรรยา เป็นมิตร
หัวหน้างาน ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู คศ.2นางณัชชา พัฒนวิริยะพิศาล
หัวหน้างาน ความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูนางอุไรวรรณ รุ่งจรัสรวีวงศ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.2นางสาวพิฐชญาณ์ ขาวขำ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู คศ.2นางสาวแสงเดือน ชูทอง
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู คศ.2
ครูประจำนางสุภาภรณ์ เนียมรุ่ง
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู คศ.2นางปรีดา อัครคำ
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู คศ.2นางสาวสุภากร พูลสุข
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู คศ.3นางอุบลรัตน์ มณีมัย
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู คศ.3นางสาวกมลเนตร์ ยอดระบำ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ครู คศ.3นางสาววิมลวรรณ มดคัน
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนางวิภาวี พูลแจ้ง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
เจ้าหน้าที่ วางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูนางสาวพุธิตา บุตรหลี
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูนางสาวสมปรารถนา อุบลเพ็ง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูนางสาวกรญดา รักษาศิลป์
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วย -นางสาวจารินีย์ อยู่ดวง
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วย -นางสาวพิมพิศา อมรวัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครูผู้ช่วย -นางสาวถิรนิชา บุตรเริ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย -นางสาวกนกพร รักษาเคน
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย -นางสาวธัญลักษณ์ เจริญสุข
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูผู้ช่วย -นางหนึ่งฤทัย แก้วสุข
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ครู
ครูอัตราจ้างนางสาวณิชาภัทร มะโนภักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูอัตราจ้าง -นางสาวเยาวลักษณ์ ยะลา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ครูอัตราจ้าง -นางสาวจุฑาทิพย์ กราบบุญมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ครูอัตราจ้าง -นางสาวสาวิตตรี ณ มณี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้าง -นางสาวชนิตตา อาษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูอัตราจ้าง -นางสาวอินทุอร บ่อหนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง -นางสาวสุภาวดี สีหมุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง -นางสาวมณัชญา ขาวแดง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้าง -นางสาวณีรชา เชื้อสง่า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูอัตราจ้าง -นางสาวอรนิดา สะมาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง -นางสาวฟ้าใส ศุภนาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ครูอัตราจ้าง -นางสาวณัฐฐินันท์ หนูสาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง -นางสาวสุภาพร จันทรัก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูอัตราจ้าง -นางสาวณัฐธิดา ฉิม
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
ครูอัตราจ้าง -นางสาวพรพิทักษ์ หมื่นราม
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
ครูอัตราจ้าง -นางสาวธนภรณ์ ปรางทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้าง -นางสาวอามวรา หนูเส้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้าง -นางสาวเมทิมา เพิ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกอาหารและโภชนาการ
ครูอัตราจ้าง -นางสาวอริศรา สุขพนัด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูอัตราจ้าง -นางสาวพวงมณี แก้วมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
ครูอัตราจ้าง -นางสาวรัชนก คงแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ครูอัตราจ้าง -นางสาวสุดารัตน์ ศรีชาดา
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง -นางสาวอารยา วรินทร์เวช
ครูอัตราจ้าง แผนกอาหารและโภชนาการ
ครูอัตราจ้าง -นางสาวสุพรรษา แก้วเลิศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูอัตราจ้าง -นางนราทิพย์ ไชยมุติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูอัตราจ้าง -นางสาวจารุวรรณ ฤกษสม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง -นางสาวสุดา จิโสะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง -นางสาวทิพรัตน์ คงชนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
ครูอัตราจ้าง -
ลูกจ้างประจำนางเพ็ญศรี ทิพย์อุดมเดช
ลูกจ้างประจำ งานเอกสารการพิมพ์
เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างประจำ -
เจ้าหน้าที่นางประพิศ ชูสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) งานบุคลากร
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) -นางสาวณัฐณิชา เพ็ชรรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางดรุณี เมืองราม
เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางจิดาภา ไชยสองเมือง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางหงษ์ทอง สันฝา
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวบุปผา ทองจิต
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวอารีย์ อ้นบุตร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางวนิดา ขาวเล็ก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางอลิสา ทวีรัตน์
เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวศิริวรรณ ถิ่นพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวสุภาพร ค้ามาก
เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวจิณห์วรา เวสพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวอารีญา หมวดกอง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวจิตรา เซ่งวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางพรทิพย์ สุชีพพิชญกุล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางวรรณา จันทร์ทิพย์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวสุชาดา กล้าจงยิ่ง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาววิภาวี แขกทอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวจิราภรณ์ กรเจริญพรพงศ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวอุษาวรรณ ดำกุล
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวจริยา รักดี
เจ้าหน้าที่ วางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวเพ็ญนภา หมุกแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวณัชนลิน สุขสำราญ
เจ้าหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวพิมพ์วิภัทธ์ สิ้มใต้ยิ้น
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -นางสาวธัญชนก ทองพิมล
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง -
พนักงานราชการ(ครู)นางสุจนา การดี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการเลขานุการ
พนักงานราชการ(ครู) -นางสาวอ่อนจันทร์ คงสกุล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) งานสารบรรณ
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) -
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่)นางสาวปุณยนุช เรืองกิจชู
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) งานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) -