จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
75

• หญิง
92

รวม
167
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
74

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
6

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
9

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
10

• ไม่ระบุ
6
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าแผนก
29

• ครูประจำ
123

• ครูอัตราจ้าง
28

• พนักงานราชการ
3

• ครูฝึกสอน
1

• หัวหน้างาน
50

• ข้าราชการพลเรือน
1

• ลูกจ้างประจำ
7

• ลูกจ้างอัตราจ้าง
47

• เจ้าหน้าที่
174

• ผู้ดูแลระบบ
9
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• แผนงานและความร่วมมือ
1

• บริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกช่างยนต์
9

• แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11

• แผนกช่างกลโรงงาน
6

• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

• แผนกช่างเชื่อม
3

• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกช่างก่อสร้าง
7

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
9

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกอาหารและโภชนาการ
2

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานทะเบียน
11

• ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานบัญชี
3

• สื่อการเรียนการสอน
3

• งานพัสดุ
11

• งานสวัสดิการและพยาบาล
3

• งานอาคารสถานที่
23

• วางแผนและงบประมาณ
5

• ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
8

• งานโครงการพิเศษ
1

• งาน ICT
1

• วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
15

• งานประชาสัมพันธ์
3

• พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
5

• กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
2

• ความร่วมมือ
3

• งานปกครอง
16

• บริหารงานทั่วไป
4

• โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5