ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด135568

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว177895

ปวช.1การบัญชีการบัญชี77582

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม167591

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ34245

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ192342

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล65267

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง861399

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1224126

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1634167

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์561066

ปวช.1เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์9110

ปวช.1เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์101

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ14317

ปวช.1ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ33134

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ121527

ปวช.2การตลาดการตลาด32427

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว184058

ปวช.2การบัญชีการบัญชี35659

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม35457

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ01818

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221840

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล22123

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง551267

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง72375

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์54054

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์32032

ปวช.2ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ21012

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ111728

ปวช.3การก่อสร้างก่อสร้าง101

ปวช.3การตลาดการตลาด11718

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว205474

ปวช.3การบัญชีการบัญชี37174

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม3393126

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ02525

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ473986

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล32032

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง541468

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง202

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์101

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง72173

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1100110

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์47451

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์101

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ23133

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ257

ปวส.1การตลาดการตลาด114657

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว125365

ปวส.1การบัญชีการบัญชี33740

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม115768

ปวส.1การเลขานุการการเลขานุการ13031

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ252954

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง271239

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล48048

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์47047

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์13013

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ8614

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง74276

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ156

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง202

ปวส.2การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง202

ปวส.2การตลาดการตลาด23335

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว134659

ปวส.2การบัญชีการบัญชี05454

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม155469

ปวส.2การเลขานุการการเลขานุการ15051

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ473885

ปวส.2เครื่องกลเทคนิคยานยนต์101

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง31233

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล63164

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก202

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์50050

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ011

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง67067

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง31031

ป.ตรี.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ14822

ป.ตรี.1เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์17017

ป.ตรี.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ231437

ป.ตรี.2เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์26026


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.16064311037

ปวช.2297253550

ปวช.3428354782

ปวส.1283277560

ปวส.2325279604

ป.ตรี.131839

ป.ตรี.2491463

รวม201916163635