ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด42933

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว204464

ปวช.1การบัญชีการบัญชี46468

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม46771

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ02828

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ252045

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล38139

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง701181

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง79483

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์94195

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์59261

ปวช.1ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ21618

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ171835

ปวช.2การตลาดการตลาด134

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว122739

ปวช.2การบัญชีการบัญชี13435

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม153752

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ01010

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ251035

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล10010

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง26935

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง202

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง47148

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์57057

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์26329

ปวช.2ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ2810

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ246

ปวช.3การตลาดการตลาด01313

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว82937

ปวช.3การบัญชีการบัญชี23941

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม195069

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ01616

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ212849

ปวช.3เครื่องกลยานยนต์202

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล21021

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง30838

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์101

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง31132

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์55055

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์22123

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ02121

ปวส.1การตลาดการตลาด21820

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว82129

ปวส.1การบัญชีการบัญชี03030

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม73239

ปวส.1การเลขานุการการเลขานุการ02828

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ361349

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง22022

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล40040

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์20020

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง42042

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง18018

ปวส.2การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง101

ปวส.2การตลาดการตลาด11718

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว72936

ปวส.2การบัญชีการบัญชี02626

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม82634

ปวส.2การเลขานุการการเลขานุการ02323

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ202646

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง12214

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล30131

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก202

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์30030

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ011

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง34034

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง15015

ป.ตรี.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12517

ป.ตรี.1เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์10010

ป.ตรี.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11920

ป.ตรี.2เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์19019


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1416305721

ปวช.2226146372

ปวช.3212206418

ปวส.1195142337

ปวส.2160151311

ป.ตรี.122527

ป.ตรี.230939

รวม12619642225